Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”Ще бъде ли спрян строежа на подземния паркинг?

Предстои интересно общинско заседание в края на юни. На него ще трябва да се гласува решение по докладна записка от опозицията, която предлага прекратяване на концесионен договор за изграждане на подземен паркинг на площад „Кирил и Методий“като единствен начин за спасяване на разцепения храм и възстановяване на площада в предишния му вид.

На кантар ще бъдат поставени интересите на концесионера, който е заложил този проект срещу заем от 9 млн. евро в банката на прословутият тези дни покрай протестите на „Орлов мост“банкер Цеко Минев смятан за близък до ГЕРБ, който е подкрепян от общинската администрация начело с кмета Димитър Николов, а от другата страна ще бъдат гласовете на част от опозицията в общински съвет.

Механично погледнато доминиращото мнозинство на общинските съветници от ГЕРБ може би ще предреши изхода на това гласуване, както и съмненията върху мотивите за искането на развалянето на концесията, но всичко е възможно...

Старата визия на площада е грозна, но пък храма и сградите бяха здрави, а и мероприятието подземен паркинг се обезсмисли от въведената синя зона и подземните и открити в близост до 200-300 м паркинги за повече от 1 000 автомобила.

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”Това не бе отчетено от общинската администрация и кмета, а заради евентуален ремонт на едни 4 дка площад и превръщането му в пешеходна зона те се съгласиха да дадат едно спорно разрешение за концесия за 30 години...

Срещу суми от порядъка на около 1,5 – 2 млн. лв за ремонти те предпочетоха да направят нещо, което преди и сега изглежда като малко безумие, недоглеждане и неправилна оценка...

Ето част от докладна записка на опозицията, която е входирана за разглеждане в общински съвет Бургас относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на „Глобал технолоджи къмпани“ АД :

„На 18.04.2007 година фирмата „Глобал технолоджи къмпани“ подписа с общината договор за 30-годишна концесия на площад „Св. Св. Кирил и Методий“.

Приемането на посоченото Решение на съвета и следващото от него сключване на Договор за концесия са извършени без обосновка и без да бъде направен предварителен и задълбочен анализ за необходимостта и смисъла от осъществяването на подобен проект.

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”В предходния мандат договорът за малко да бъде прекратен поради забава на концесионера при плащането на дължимата концесионна такса.

Първа копка в изпълнение на договора за концесия бе близо четири години след неговото сключване, а именно на 09.02.2011г.

В настоящия момент строителните работи се извършват на 35 метра дълбочина като строежа е заобиколен от сгради, които са паметници на културата. Въпреки уверенията на концесионера, че е предприел всички мерки, за да няма проблеми сме свидетели на сериозните пропуквания на основите и две от стените на четвъртия по големина в страната църковен храм „Св. Св. Кирил и Методи“ в Бургас. Пукнатината се появи година след началото на изкопните дейности на площада пред църквата. Тя е близо 2 см, видима е с просто око, опасва сградата от двете страни и по някаква щастлива случайност все още не е засегнала купола. Сега се правят бутафорни опити сградата да се укрепи по спешност.

Катедралният храм „Св. Св. Кирил и Методий“ вече 105 години обслужва православните християни в град Бургас, обявен е за паметник на културата и е една от архитектурните забележителности в града. До началото на строителството бяха възстановени близо две трети от стенописите в храма. Оставаше да бъде завършена реставрацията им в Светия олтар и балкона. За съжаление в момента вече е заплашено съществуването не само на стенописите, а и на самия храм.

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”Концесията трябва да се осъществява при условията на действащото законодателство, включително изискванията за опазване на околната среда, културните и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 3 от дневния ред на проведеното на 28.07.2005г. заседание /Протокол № 26/. От изложеното обаче става ясно, че тези изисквания не само не са спазени, но и са грубо нарушени при извършване на строителството. Пропуканият катедрален храм безспорно доказва това.

Нещо повече не е изпълнено едно от основните задължения на концесионера, а именно да извърши строителството на подземния паркинг и надземното пространство, съобразно одобрените проекти в срок от 370 дни, считано от издаване разрешението за строеж, като върху надземното площадно пространство бъде извършено благоустрояване и озеленяване за създаване на градски форум за провеждане на културни мероприятия - кътове за отдих и социални контакти, улично, парково и художествено-фасадно осветление на църквата.

От първата копка направена на 09.02.2011г. отдавна са изтекли записаните в договора 370 дни, а строителството все още не е завършило.

Съгласно Раздел IX, точка 3 от концесионния договор:

„3. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на настоящия договор случаи, този договор може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от концедента, при:

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”#31.Изменение характеристиките на концесията - граници, площ.

#32.Промени в околните обекти - свличане на земни маси и други подобни.

#33.При неизпълнение на което и да е от задълженията на концесионера по

настоящия договор, за повече от 3 месеца.“

Считаме, че са налице посочените в т. 3.2. и 3.3. основания за отправяне от страна на концедента Община Бургас едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на договора.

Също така считаме, че единственото възможно решение, за да бъде запазен катедралният храм от срутване е да се възстанови площад „Кирил и Методий“ във вида, който е имал преди започване на строителството, като това бъде извършено за сметка на концесионера.

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”Затова и на основание: чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Раздел IX, точка 3.2. и т. 3.3. от Договор за концесия за строителство за Площад „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на „Глобал технолоджи къмпани“ АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

ПРЕДЛАГАМЕ Общински съвет гр. Бургас да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Бургас, като представляващ концедента, да отправи едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на „Глобал технолоджи къмпани“ АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г., поради промени в околните обекти - свличане на земни маси и други подобни и неизпълнение, на задълженията на концесионера по настоящия договор, за повече от 3 месеца - основания по т. 3.2 и т. 3.3., Раздел IX от посочения концесионен договор.

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”2.Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме всички необходими и законоустановени действия по възстановяването на площад „Кирил и Методий“, гр. Бургас във вида, който е имал преди започване на строителството, като възстановяването бъде извършено за сметка на концесионера.“

В публикация по темата сайта „Бивол.бг“ е отбелязал:

„Доколкото става ясно от документацията на проекта, всичко е правено набързо, без нужните изследвания и гео-хидроложки проучвания. Всичко започва през 2005 г. когато по предложение на кмета Общинският съвет взема решение площадът да бъде отдаден на концесия за 30 г. на частна фирма. Договорът е подписан две години по-късно в полза на фирма „Глобал технолоджи къмпани“ АД. Не е ясно как е издадено строителното разрешение, без никаква техническа и проектантска документация на храм „Св. св. Кирил и Методий“. Ясно е само, че става въпрос за вопиюща некомпетентност, смесена с корпоративни интереси и злоупотреба с власт.

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”Новият кмет Димитър Николов от ГЕРБ не използва възможностите да прекрати договора с частната фирма, заради неспазване на клаузите в него. Напротив, като верен продължител на делото на Йоан Костадинов – Николов съдейства за оставането на концесията в сила, а общинските съветници от ГЕРБ одобриха започването на изкопните дейности. Най-абсурдното е, че Бургас няма никаква нужда от подобно съоръжение в историческия си център. Само в радиус от 200 м. има няколко подземни и надземни паркинга, които стоят празни. Единият е общински паркинг за поне 1000 автомобила, който стои празен и неизползван и е само на 2 пресечки от площада. За сравнение, подземният паркинг на площада е предвиден само за 350 коли.“

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”Интересна е информацията, която се коментира, че кметът Димитър Николов без знанието и санкцията на общинския съвет си е позволил да отклони 500 хиляди лева общински пари, за които се твърди, че са отишли за укрепването на храма, в който зеят процепи широки няколко сантиметра. Оказва се, че разцепването на храма не е само проблем на инвеститора, но и на онези общински чиновници издали разрешението за строеж, а защо не и политическата отговорност на едно неразумно решение имайки предвид подземните води, слабите основи на храма и твърде дълбокият изкоп (около 30 м – б.а.)...

Не дай боже да се срине храма и кметското място на Димитър Николов силно ще се разклати, но дано засега това не се случи...

Ще бъде ли спасена църквата “Св. Св. Кирил и Методий”Нека припомним, че в. “Под лупа“ предвиди това още преди първата копка на обекта и предупреди, но самоуверените чиновници не се вслушват в други думи и съвети. Те просто са си повярвали, че са непогрешими...

Очакваме с интерес обсъждането и гласуването по тази докладна записка, макар че резултатите са ясни предварително... Както бяхме писали, май е по-добре опозицията да гледа на телевизионните екрани общинският сериал „Непогрешимите“...

Тома ТОМОВ

 Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.