Правителствен доклад разкрива драстични нарушения на „Балкански поток“- първа част

https://bird.bg/report-turkstream/?fbclid=IwAR1Q76LdJqMCIpi_uJy1aHSWjv26...

Проверка за проектирането и изграждането на газопровода „Балкански поток“, възложена от кабинета Петков в началото на юни т.г. е открила десетки нарушения по Закона за обществените поръчки, Закона за опазване на околната среда, финансови нередности и нарушения по трудовото законодателство. ДАНС е намерила текста на изчезналата „пътна карта“, подписана с Газпром, но той е неофициално копие. Нередностите около проекта са разследвани от Специализирана прокуратура, която обаче е покрила разследването, установи проверка на БРРД.

На 2 юни 2022 г. със заповед на министър-председателят Кирил Петков са създадени две междуведомствени работни групи, които да извършат проверка на административните процедури и обществените поръчки свързани с проекта за разширяване на газопреносната мрежа на Булгаргаз, известен като „Балкански поток“.

Въпреки обтекаемото наименование, по същество този проект представлява продължение през българска територия на газопровода „Турски поток“, пренасящ транзитно руски газ към Сърбия и Унгария.

Докладът със заключенията от проверката е изготвен в края на юли 2022 и съдържа фрапиращи данни за многобройни нарушения по ЗОП, нарушения при финансирането на проекта, погазване на екозаконодателството и на трудовото законодателство.

Става ясно, че още през 2020 г. Специализирана прокуратура е образувала преписка, свързана с проекта, като е изискала доклад от АДФИ, който е бил изготвен и изпратен през март т.г. Преписката с номер 2285 от 2020 г. е била разпределена за решаване при прокурор на 20.07.2022 г., пише в доклада. Към днешна дата обаче тази преписка е неоткриваема в системата за онлайн проверки на статута на преписките на прокуратурата.

Може да се заключи, че държавните институции са си затваряли очите за сериозни нарушения на законодателството в процеса на изгражането на газопровода, най-вече свързани с екологията, но не само. Поради това обобщеният доклад и приложенията към него са били изпратени по компетентност в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Проектът „Балкански поток“ беше реализиран от правителството на Бойко Борисов за много кратко време и финансиран с 3 милиарда лева от българските  данъкоплатци, като неговото  предназначение беше да обслужи най-вече руските икономически интереси. Премиерът Борисов беше лично ангажиран с навременното приключване на строежа и често инспектираше на място строителните работи.

На обекта се появи и чисто нова строителна техника, закупена с европейски средства за съвсем други цели, показа разследване на ГД БОЕЦ и БРРД. По случая работи в момента Европейската прокуратура.

За преминаването през река Вит, което се е случило с драстично нарушение на екозаконодателството, бяха включени и военно-логистични части, установи разследване на БРРД.

След дълга битка по ЗДОИ ГД БОЕЦ успя да получи строителните разрешителни за обекта, които може да бъдат прочетени тук.

В крайна сметка руската тръба беше построена в срок, за сметка на интерконектора с Гърция, който забуксува и беше довършен едва при предишното правителство.

България не получава и няма възможност да получава газ от Балканско-Турски-Руски поток, която снабдява Сърбия и Унгария. Проектът има и геостратегическо значение за режима на Путин, което стана особено очевидно след нападението над Украйна през февруари т.г. Чрез Балкански /Турски/ поток практически се заобикаля газопреносната мрежа на Украйна през която минаваше руски газ за европейските държави.

Публикуваме пълния текст на доклада, който е изготвен от трима експерти на Главния инспекторат към Министерски съвет. В отделно приложение изготвено от екипа на БРРД даваме по-подробна информация за фирмите и консорциумите, цитирани в доклада.

ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА БАЛКАНСКИ ПОТОК

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ № Р-92 ОТ 02 ЮНИ 2022 Г.

Съдържание:

1    Информация от Министерството на енергетиката  4

1.1    Пътна карта  4

1.2    Работна група  6

2    Информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 6

2.1    Структура на дейностите по проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница  6

2.2    Одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството  8

2.3    Изграждане на строежа  8

2.4    Въвеждане в експлоатация  9

3    Информация от Министерството на околната среда и водите 9

4    Информация от Агенцията за държавна финансова инспекция 11

4.1    Финансиране на дейностите по проект: ,,Разширение на газопреносната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница”. 11

4.2    Проверени обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), проведени във връзка с изпълнението на дейностите по проекта. 13

4.3    Предприети действия от „Булгартрансгаз“ ЕАД по сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“  16

5    Информация от Агенцията за обществени поръчки 20

5.1    Обществени поръчки във връзка с проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етапи „Линейна част“ и „КС „Расово“ и КС „Нова Провадия““  20

6    Информация от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“                   23

7    Заключения: 26

7.1    Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на пътна карта: 26

7.2    Нарушения на екологичното законодателство: 26

7.3    Нарушения при финансирането на дейностите по проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“: 27

7.4    Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта: 27

7.5    Нарушения при възлагане на обществени поръчки  28

7.6    Нарушения на трудовото законодателството  29

8    ОБЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 30

 • Със заповед № Р-92 от 02.06.2022 г. на министър-председателя на две междуведомствени работни групи (т. 1 и 3 от заповедта) е възложено извършването на проверка на:
  1. административните процедури при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“), проведени от държавните институции (по т. 1 от заповедта);
  2. обществените поръчки, проведени от „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с проектирането и изграждането на газопровода „Балкански поток“ и доставка и въвеждането в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“, както и на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки (по т. 2 от заповедта).
 • В настоящия доклад е отразена обобщена информацията за резултатите от проверките, извършени от членовете на двете междуведомствени работни групи (приложения от № 1 до № 6 към обобщения доклад).

1     Информация от Министерството на енергетиката (приложение № 1)

2        Пътна карта

 • Според представената от Министерството на енергетиката информация, на 3 юни 2017 г. в рамките на Петербургския международен икономически форум от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и г-н Алексей Милер, председател на Управителния съвет на Публично акционерно дружество „Газпром“ (ПАД „Газпром“), е подписана „Пътна карта за проучване възможностите за разширяване на газопреносната система на Република България“, при отчитане правилата на Европейския съюз. От данните, съдържащи се в представените документи и информация е видно:
 • Подписването на Пътната карта е инициирано с покана от 30 май 2017 г. до министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова за провеждане на среща с председателя на Управителния съвет на ПАД „Газпром“ и подписване на „Пътна карта за развитие на газовата инфраструктура на територията на България“.
 • С доклад от 31 май 2017 г. до министър-председателя министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова е предложила да бъде командирована в гр. Петербург с цел провеждане на среща с г-н Александър Милер и подписване на „Пътна карта за реализация на Проект за разширение на газопреносната система на територията на Република България от границата с Република Турция до границата с Република Сърбия и при необходимост с други съседни на Република България държави“.
 • В доклад от 31 май 2017 г. на министъра на енергетиката до министър-председателя е посочено, че Пътната карта предвижда създаване на българска междуведомствена работна група, определяне от българска страна на оторизирана компания, отговорна за изпълнението на дейностите по проекта, създаване на съвместна българо-руска работна група за анализ на възможностите за използване на съществуващите газопреносни мощности на територията на България при спазване на правилата на Европейския съюз (ЕС), анализ на възможностите за използване на извършените дейности по други работи, както и анализ на възможностите за използване на изпълнените работи по други газопроводни проекти на територията на страната (проектна документация; оценка на въздействието върху околната среда, разрешение за строеж; договори с изпълнители).
 • Със заповед от 01 юни 2017 г. министър-председателят е командировал министъра на енергетиката в гр. Петербург с цел провеждане на среща с председателя на Управителния съвет на „Газпром“ г-н Александър Милер.
 • С доклад от 16 юни 2017 г. министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова е уведомила министър-председателя за проведената в гр. Петербург среща с Александър Милер и подписването на „Пътна карта за проучване възможностите за разширение на газопреносната система на Република България“.
 • Подписаната от министъра на енергетиката Пътната карта не е регистрирана в деловодството на Министерството на енергетиката и не се съхранява в архива на министерството. С писма на служебния министър на енергетиката Пътната карта е изискана от „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Български енергиен холдинг“ и от Министерския съвет (предвид факта, че в други документи, свързани с Пътната карта, се споменават като свързани институции). В архивите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Българския енергиен холдинг и Министерския съвет пътната карта не е открита.
 • С писмо на служебния министър на енергетиката до Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е поискано извършването на проверка с цел установяване местонахождението на липсващата Пътна карта.
 • До настоящия момент в Министерството на енергетиката не е постъпила информация от МВР и ДАНС за резултатите от извършената проверка за установяване местонахождението на съхранение на Пътната карта.
 • По инициатива на членовете на Комисията по енергетика и климат към Четиридесет и шестото Народно събрание и след разпореждане на министъра на енергетиката до „Булгартрансгаз“ ЕАД, дружеството е поискало от „Газпром“ копие от Пътната карта.
 • Независимо от напомнителното писмо, изпратено през януари 2022 г., до момента не е получен отговор от „Газпром“ с приложено копие на пътната карта.
 • Предвид отговора на министъра на енергетиката и с цел изпълнение на възложената от министър-председателя задача, междуведомствената работна група (по т. 1 от заповедта) изиска от администрацията на Министерския съвет и от ДАНС информация за наличието на Пътната карта и представянето й в случай, че такава е налична при тях.
 • В отговор, от администрацията на Министерския съвет беше пояснено, че такъв документ не е наличен в архивите на институцията, както и че по подобно искане са отговорили и на министъра на енергетиката.
 • С писмо на председателя на ДАНС (некласифицирано) на вниманието на междуведомствената работна група бяха представени копия на:
  1. „Пътна карта за реализиране на проекти разширение на газопреносната система на територията на Република България от границата с Република Турция до границата с Република Сърбия и при необходимост с други съседни държави на Република България (на руски език), некласифицирано;
  2. Пътна карта за реализиране на проекта за строителство на газопровода на територията на Република Сърбия от границата с Република България да границата на Република Унгария и при необходимост с други съседни държави на Република Сърбия (на руски език), некласифицирано;
 • Пътна карта за изграждане на проект за газова инфраструктура на Република Унгария от Република Сърбия към Република Австрия (на английски език), некласифицирано.
 • В писмото на ДАНС изрично е посочено „… Следва да се има предвид, че документите са придобити в ДАНС по неофициален път и за достоверността им няма официално потвърждение. В ДАНС са налични единствено копия на горепосочените документи, като няма информация къде се съхраняват оригиналите.“.

3        Работна група

 • На 12 юни 2017 г. със заповед на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група за координиране действията на компетентните държавни органи и ускоряване на процесите по съгласуване, одобряване и издаване на съответните разрешителни документи във връзка с устройственото планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на инфраструктурните проекти, изпълнявани от „Булгартрансгаз“ ЕАД, включително реализацията на концепцията за изграждане на газоразпределителен център, както и проектите за разширение на газопреносната мрежа на територията на Република България. Председател на работната група е министърът на енергетиката и членове – ръководители/представители на компетентните институции по издаването на необходимите разрешения и документи, включително и представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
 • Работната група е създадена по предложение на „Булгартрансгаз“ ЕАД (писмо от 06 юни 2017 г.) и по инициатива на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова (доклад от 09 юни 2017 г.). Междуведомствената работна група е провела само едно заседание, което е имало организационен характер и за него не е изготвен протокол.
 • Продължава във втора част

 

Tags: