Параграф 22

Бургас като Бургас

Параграф 22Казусът със заведението „Двата лебеда“ в морската градина е известен от поне половин година. В него една онкоболна жена е застанала срещу позицията на общинските чиновници.

Потърсила е и помощта на Административен съд-Бургас в неговото решаване и той е записал в свое решение следното: „...съдът намира, че обжалваният акт схващан като отказ по отношение на участниците предложили по-ниска инвестиция за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект на същата позиция по тяхното заявление е незаконосъобразен поради нарушение на процедурата по издаването му и поради това, че не е съобразен с разпоредбата на чл.7, ал.1 от наредбата за преместваемите обекти. Актът следва да бъде отменен и преписката върната за ново разглеждане от административния орган, който следва да се съобрази с тълкуването и прилагането на закона, като изхожда от мотивите на настоящото решение.

Параграф 22За пълнота на изложението следва да се посочи, че всички действия на административния орган извършени след издаване на обжалвания по делото акт са осъществени в противоречие със закона, тъй като обжалването на този отказ е спряло изпълнението на акта, поради суспензивния ефект на жалбата.“

Днес заведението „Двата лебеда“, изградено на общинска земя е сринато и новият наемател строи ново заведение... „Соломоновото“ решение на институциите е довело болната бургазлийка до ситуацията на Параграф 22. Дали всичко е точно, нарушил ли е някой нещо и какви са последствията ще можете сами да прецените след като прочетете този материал.

Близо 17 години  фирмата на Златина „Лик – М” бе единственият кандидат за позиция номер 7 в Приморски парк, но за изненада в последния възможен момент през  декември 2011 г., се явяват конкуренти- „Диза 2011” ЕООД, регистрирана  13 дни преди конкурса с уставен капитал 2 лв., собственост на  31-годишен младеж,  и „Вендорс” ЕООД-фирмата, която е  разположила кафе автомати из целия град. При отварянето на офертите новорегистрираната  „Диза 2011” се ангажира да реализира инвестиция за 15 хил. лв. в обекта и да дари 7001 лв. на общината! Втората фирма предлага 16 000лв. Комисията класира  първата фирма, но в указания срок тя не внася предложената сума. Общината предлага  обекта на втората фирма, но и тя не внася предложената сума. Общината не  предлага договор с фирмата на Златина,  която е третия кандидат с предложена сума 15 000лв., защото авторите на Наредбата  предвидливо са разписали текст, че само първия и втория  кандидат  се класират! Следва анулиране на конкурса и обявяване на нов, а община Бургас обявява конкурсите така: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/61/10151

Параграф 22Общинарите нямат изисквания към  професионалния опит на кандидатите, няма банкови гранции за участие в конкурса, няма  условия за изрядност към НАП, няма ангажираност  към социалните проблеми на местната общност! Всеки обещал  и  внесъл сума  (пари  с неясен произход и съмнения за  данъчно деклариране)  може да  получи   общинска  благословия-разрешение да  вземе   бизнеса на една раковоболна жена! Ако Златина беше наемна работничка, тя щеше да има закрилата на Кодекса на труда и  санкции за работодателя при уволнение. Но Златина е собственичка на  бизнес  и осигурява работни места, няма закрила от закони  и от общинари!

Имаше нов обявен конкурс,  до 9 март и шест  кандидати са  подали пликове с  предложения. На 13 март т.г. е заседавала комисията, която е информирала кандидатите преди да се отворят пликовете, че  те „кандидатствали  за 15 кв.м площ“!  При отварянето на пликовете  станало ясно, че общинските чиновници нямат милост и състрадание за тях е важна печалбата кандидатите са предложили суми 50 000лв., 35 000лв., а  фирмата на Златина с  предложените 10 000лв.  ще бъде пак извън класирането.

Параграф 22Интересно, но може би пък и да е законно желаещите да заемат тази позиция в морската градина играли с две свои фирми и съответно с две инвестиционни предложения.

Според Златина Николова би следвало да се приеме, че след като търгът е обжалван, общинска администрация няма право да провежда друг до окончателното произнасяне на съда. Обаче общината, както посочихме през март определя дата за нов конкурс, на който се явяват няколко фирми. Класираната на първо място фирма „Вилаком“ се отказва и така за победител е обявена втората в класирането фирма „Вегас 3000“ ООД, трета е „Емви“ ООД. Двете фирми имат свързани лица като Веселин Сталев, който е съсобственик и в двете фирми, а може би е вероятно първата фирма в класацията просто да е участвала проформа...

Бургаската фирма „Вегас 3000“ ООД, с управител Стефан Георгиев, e новият наемател на „Двата лебеда” в Морската градина. Компанията е спечелила търга за позицията номер 7 в Приморски парк и влезе във владение с помощ от жандармерия и УКОРС. В края на миналата седмица бе пратена покана за доброволно събаряне на обекта „Двата лебеда“ на дългогодишният наемател „Лик – М”.

Параграф 22Предлагаме ви част от Решението по дело № 365/2012 г. на Административен съд гр.Бургас образувано по жалба на фирмата „Лик-М“ ЕООД, която стопанисваше култовото заведение „Двата лебеда“:

„След приключване на устните състезания по делото, в срока за решаване е постъпила молба от жалбоподателя с искане на основание чл.391 и чл.397, ал.1, т.3 от ГПК съдът да допусне обезпечение на иска (като се визира жалбата против писмо изх.№26-00-11/38 от 20.12.2011г. на директора на ТД „Зора”при Община Бургас), чрез спиране изпълнението на заповед №782/03.04.2012г. на зам. кмета на Община Бургас, с която е разпоредено да бъде премахнат преместваем обект „Двата лебеда” под №6 по схемата на Приморски парк за 2011г., който е идентичен с №7 по схемата за 2012г. Мотивите на жалбоподателя за това искане са следните: твърди, че обектът, предмет на цитираната заповед за премахване, е същият за който е депозирал заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект за 2012г., по което е постановено обжалваното по настоящото дело решение и твърди, че ако бъде премахнат преместваемия обект ще се обезсмисли по-нататъшното осъществяване на процедурата по разрешаване на поставянето на този обект, тъй като дори и производството по настоящото дело да се развие успешно за жалбоподателят и той в бъдеще да получи разрешение за поставяне на преместваем обект за тази позиция, този обект вече няма да съществува. Отделно от това твърди, че изпълнението на цитираната заповед за премахване на преместваем обект ще причини на жалбоподателя значителни и труднопоправими вреди, които същият е оценил в размери на 41 000 лв. и 8 000 долара.

Комисията по чл.6, ал.1 по Наредбата е разгледала представените от тримата кандидати предложения за инвестиции на свое заседание проведено на 15.12.2011г. и отразено в протокол №3 от същата дата (л.62-66), като по т. 2.1. е обсъдила предложенията за инвестиция на тримата участници и е взела решение, че приема еднократна инвестиция за благоустройствени мероприятия в размер на 22 001 лв., които да бъдат преведени по сметка на Община Бургас и е дала положително становище за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект на позиция №7 на „ДИЗА 2011” ЕООД. Мотивите на комисията са, че спечелилият участник е предложил инвестиция, която се състои от 15 000 лв. под формата на поставяне на нов павилион по проект съгласуван с гл. архитект и благоустрояване на пространството около него и 7 001 лв. инвестиция за благоустройствени мероприятия на Община Бургас. Останалите участници, според комисията са предложили по-малък размер на инвестицията, а именно „ВЕНДОРС” ЕООД е предложил 16 100 лв. за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, а жалбоподателят „ЛИК – М” ЕООД е предложил 15 000 лв.

Параграф 22След така постановеното решение на комисията, директорът на ТД „ЗОРА” е изпратил процесния по делото акт, в който на практика е възпроизвел решението на комисията, но като автор на акта се е подписал директорът на ТД „ЗОРА” при Община Бургас. Този акт, във варианта изпратен и получен от жалбоподателят, копие от който е приложен по делото на л.9, размерът на инвестицията, предложена от спечелилия участник е 23 001 лв. Видно от представеното с административната преписка копие на същото писмо, изх.№26-00-1138/1/20.12.2011г. (л.21 от делото) размерът на инвестицията предложена от „ДИЗА 2011” ЕООД е 22 001 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.1 от Наредбата при наличие на повече от едно заявление за поставяне на преместваем обект на определена позиция, комисията по чл.6 от същата Наредба, назначена от кмета на Община Бургас за разглеждане на заявленията подадени за поставяне на преместваеми обекти, предлага на заявителите да направят предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас.

Съгласно ал.3 на чл.7 от Наредбата, участниците за една и съща позиция в 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо на председателят на комисията следва да подадат предложения за инвестиции в лева.

Срокът за подаване на предложения за инвестиции на най-късно получилия уведомление изтича на 13.12.2011г., а според ал.4 на чл.7 от Наредбата датата за отваряне и разглеждане на предложенията не може да бъде по-рано от 7 дни след датата на изтичане срока за подаване на предложения или в случая това е 21.12.2011г. В противоречие с тази разпоредба видно от протокол № 3 заседанието на комисията се е провело преди 21.12.2011г., а именно на 15.12.2011г.

В конкретния случай двама от участниците – жалбоподателят и „ВЕНДОРС” ЕООД са изпълнили стриктно това изискване и са предложили инвестиции в лева. Обявеният за спечелил обаче участник, е предложил инвестиция, която се състои от два компонента – първият е поставяне на нов павилион по проект, съгласуван с гл. архитект, който самият предложител е оценил в размер на 15 000 лв., вторият е инвестиция в лева, в размер на 7 001 лв. По отношение на този участник изискванията на Наредбата са изпълнени частично, поради което комисията е следвало да приеме, че само инвестицията, която е предложена в лева, отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 от Наредбата и този участник да бъде класиран съобразно този размер на инвестицията. Предложението, така както е направено, представлява заобикаляне на разпоредбата на чл.7, ал.1 от Наредбата, което е нарушаване на закона, в смисъла му на нормативен акт. За да бъдат равнопоставени всички участници следва да се разглеждат само инвестиции предложени в лева, така както изисква разпоредбата от Наредбата на Община Бургас...

В случая това не е направено, поради което извършеното класиране не е съобразено с изискванията на чл. 7, ал.1 от Наредбата на Община Бургас.

Според ал.2 на чл.8, комисията по чл.6 от Наредбата се произнася по постъпилите заявления, като предлага на териториалния директор да уважи заявлението или да откаже издаване на разрешение, като в 7-дневен срок от изготвянето на протокола на комисията, териториалния директор следва да се произнесе с решение, с което уважава или отказва издаването на разрешение.

Възприеман като отказ, обжалваният акт е незаконосъобразен поради нарушаване на процедурата по издаването му. Както беше посочено комисията по чл.6 от Наредбата е заседавала преди изтичане на срока определен в чл.7, ал.4 от същата Наредба, с което е нарушено правото на защита на участниците в процедурата. Според съда нарушение на процедурата, което също води до нарушаване правото на защита на участниците в нея е установения по делото факт, че оспореният акт обективиран в обжалваното писмо е изпратен на жалбоподателя в един вариант – с размер на спечелилата инвестиция 23 001 лв., а по делото с административната преписка е представено абсолютно идентично съдържание на този обжалван акт, но в него размерът на спечелилата инвестиция е 22 001 лв.

Отделно от това, обжалваният отказ е издаден в противоречие с материалния закон по следните съображения:

Мотивите на компетентния да постанови отказа за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект орган следва да се извличат от съдържанието на акта обективиран в обжалваното писмо, наречено решение. С други думи на жалбоподателят е отказано издаването на заявеното разрешение, защото предложената от него инвестиция не е най-висока. Избраната за най-висока инвестиция, обаче не е съобразена с изискванията на чл.7, ал.1 от Наредбата, поради което класирането на заявените инвестиции е извършено в несъответствие с тази разпоредба и е незаконосъобразно.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваният акт схващан като отказ по отношение на участниците предложили по-ниска инвестиция за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект на същата позиция по тяхното заявление е незаконосъобразен поради нарушение на процедурата по издаването му и поради това, че не е съобразен с разпоредбата на чл.7, ал.1 от наредбата за преместваемите обекти. Актът следва да бъде отменен и преписката върната за ново разглеждане от административния орган, който следва да се съобрази с тълкуването и прилагането на закона, като изхожда от мотивите на настоящото решение.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че всички действия на административния орган извършени след издаване на обжалвания по делото акт са осъществени в противоречие със закона, тъй като обжалването на този отказ е спряло изпълнението на акта, поради суспензивния ефект на жалбата.

Мотивиран от горното, Административен съд – Бургас,

 Р  Е  Ш  И

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно писмо изх. № 26-00-1138/20.12.2011г., с което е отказано на „Лик – М” ЕООД, гр. Бургас да му бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем обект на позиция №7 в Приморски парк по заявление вх.№ 26-00-1138/16.11.2011г.

ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по заявление вх.№ 26-00-1138/16.11.2011г., като се съобрази с тълкуването и прилагането на закона посочено в мотивите на решението.

Решението в тази част, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, не подлежи на обжалване.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЛИК – М” ЕООД, от гр. Бургас за допускане на обезпечение на иска, предмет на административно дело №365/2012г. по описа на АСБ, чрез спиране изпълнението на влязла в сила заповед №782/03.04.2012 г. на зам. кмета на Община Бургас.

Решението в тази част има характер на определение и може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването.“

Видно е, че неизправната страна са общинските чиновници, което констатира и АСБ в своето решение, но въпреки това не се спира заповедта за събаряне на обекта на зам.-кмета, макар че малко човещинка никога не е излишна, при условие, че цели 17 години тази фирма си е била редовен платец на община Бургас. Това е като да присъстваш на изнасилване и да коментираш, че не е подходено към акта по правилен начин, но да оставиш насилникът да си свърши работата, а ако някой след това ще съди някого ще му бъдат зачетени правата на свободен процес... Нали духа е над буквата в закона или в Бургас си е както в Бургас...

Интересно ми е също как до „Двата лебеда“ цъфна преди месец нов преместваем обект...

Дали той се води на същата позиция №7 по схемата на общината?

Питам се защо публикуват подобни правилници, след като не се ръководят в действията си от тях?!

„УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА БУРГАС

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

...

Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.“

Да попитаме има ли достатъчно законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност в действията на общинските чиновници?

Вие, как мислите...

Константин СТОИЛОВ

 

Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.