КЕВР или Булгаргаз е виновен за 30 % ръст на цените на природния газ ?

Ilian Vasilev
 
Хората не разбират, че не КЕВР е измислил ръста на цената на природния газ с 30 процента, а Булгаргаз с нарочно искане. Да виниш КЕВР за случилото се, е признание, че шефът на Булгаргаз е извън контрола на правителството, защото правителство може да влияе върху Булгаргаз и от там на цената. КЕВР е регистратор. Подвеждащо е да стоварваш вината върху КЕВР, а не върху Булгаргаз.
Да напомня, каквито и усилия да се полагат за намаляване на цената на природния газ от министър и премиер, единствено шефа на Булгаргаз може да внесе по-евтиния азерски газ, да сключи договор за допълнителни количества газ, да потърси резерви.
КЕВР признава или не признава разходи.
 
Фейсбук
 
Коментар "Под лупа" : И кое НС избра тази КЕВР, за да му представлява неЗАВИСИМО волята и интересите му ?!!

Комисията се състои от седем члена, които се избират и освобождават с решение на Министерския съвет и се назначават със заповед на министър-председателя. Мандатът на членовете на КЕВР е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата. КЕВР се обновява през две години и половина по отношение на двама от членовете със стаж в енергетиката и по отношение на един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията. Това правило не се прилага за председателя на КЕВР.

КЕВР се подпомага от администрация, в която са обособени отдели в съответствие с различните сектори за регулиране – електроенергетика, топлоенергетика, газоснабдяване, водоснабдителни и канализационни услуги, икономически анализи и работа с потребителите.

От 2015 комисията се състои от девет члена, избирани пряко от Народното събрание.

На 2 април 2015 за първи път е избран съставът на КЕВР от НС.

Комисията има правомощия по издаването на лицензи за производство, пренос, разпределение и търговия с електрическа и топлинна енергия; контролира механизмите за ценообразуване на електроенергията в договорите за дългосрочното ѝ изкупуване между производителите и обществения доставчик НЕК; приема правила за търговия с електрическа енергия и с природен газ, както и технически правила за съответните мрежи и системи.[2]

КЕВР има правомощия по регулиране на дейността на независимите оператори на електроснабдителната мрежа (ЕСО) и на газопреносните мрежи, както и на дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията- https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F...