А УЖ ЩЯХМЕ ДА ГИ ПЛЯСКАМЕ И ЦАКАМЕ С ЮЖЕН ПОТОК

Цената на природния газ за България отдавна е договорена, но не можем да кажем точно колко е”, казва Леонид Чугунов, шеф на департамента по проектите в “Газпром” пред „Труд“. По същото време в София енергийният министър Делян Добрев твърдеше, че все още се водят преговори по цената на доставките, защото България настоява за по-голяма отстъпка. Говорителят на “Газпром” Сергей Куприянов заяви в Москва, че е “несериозно да се говори за отстъпка от 10 или 15%, защото пазарът е този, който определя цените, а политиката на компанията е да не говори за отстъпки”. От “Газпром” няколко пъти подчертаха, че преговорите за нови газови договори с България “случайно са съвпаднали с подписване на инвестиционното решение за „Южен поток”. В България обаче правителството упълномощи БЕХ да подпише инвестиционно намерение за “Южен поток” с условие първо да се парафира новият контракт за доставките от стенограмата на заседание на Министерски съвет от 7 ноември обаче стана ясно, че АКО НЕ ПОДПИШЕМ ЗА ТРЪБАТА ЩЕ ДЪЛЖИМ 70 МИЛИОНА ДОЛАРА НА ОАО „ГАЗПРОМ“ ...

И каква стана тя, уж щяхме да ги пляскаме и цакаме, а сега ще ги пляскаме с голо д**e по оная им работа ...

ПлескавициКолаж : As Asov

 

 

Ако не вярвате, прочетете откъса от стенограмата на МС от 07.11.2012 г. :

 

Точка 25

Доклад относно одобряване на окончателно инвестиционно решение за проект „Южен поток” на територията на Република България

МС стено

 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ:

 

...

 

„През ноември 2010 година са подписани Споразумение между акционерите и Устав на съвместна проектна компания „Южен поток България“ АД, учредена през декември 2010 година, с акционери „БЕХ“ ЕАД и ОАО „Газпром“ и при съотношение на дяловете в компанията 50:50.

Между „БЕХ“ ЕАД и ОАО „Газпром“ е сключено Споразумение за предпроектно проучване на 25 октомври 2010 година, с уточнени базови схеми за трасетата и обеми природен газ, при капацитет на газопроводната система от 63 млрд. куб. м/г., с оглед резултатите от предпроектното проучване в съответствие с чл. 4, изр. второ на Междуправителственото споразумение.

В периода февруари – юни 2011 година са извършени дейности на изпълнителя по предпроектното проучване относно осъществимостта и икономическата целесъобразност на международния проект „Южен поток“ на българска територия.

В предпроектното проучване са разгледани и оптимизирани, при общ капацитет на входната точка на газопровода от 63 млрд. куб м/г, няколко алтернативни варианта за трасе на газопровода на българска територия с алтернативни разпределения на обемите газ в западна посока – Сърбия, и в южна посока – Гърция, на базата на които е направено остойностяване на капиталовите и операционните разходи и технико-икономическата обосновка и оценка на различните варианти.

Въз основа на предпроектното проучване, акционерите са избрали варианта от предпроектното проучване в направление Гърция с нови обеми, които от КС Провадия нататък се транспортират по българската система – 2,5 млрд. куб. м/г.

 

На 27 август 2012 година е подписан Протокол между „БЕХ“ ЕАД и ОАО „Газпром“ относно реализацията на проекта на територията на Република България, в който е предвидено, че приемането на Окончателно инвестиционно решение за проекта следва да бъде извършено през ноември 2012 г., като дотогава ще бъдат изпълнени и завършени редица съществени дейности и условия от проектантски, технико-икономически, финансов и договорен характер.

В протокола е предвидено, че ако „БЕХ“ ЕАД не приеме окончателно инвестиционно решение в срок до 15 ноември 2012 година, дружеството ще дължи на ОАО „Газпром“ сумата от 70 млн. долара. Тази сума представлява връщане на предоставената отстъпка от цената на газа.

ВП ББКолаж интернет

 

 

С протокола са уточнени следните икономически критерии за приемане на окончателно инвестиционно решение:

 

Първо, по отношение на целевия срок на откупуване на инвестицията, в съответствие с чл. 8 от Междуправителственото споразумение, в протокола е предвидено, че целевият срок на откупуване на инвестицията ще бъде не по-дълъг от 15 години, считано от началото на търговската експлоатация на газопровода на българска територия. Изрично е записано, че под срок за откупуване се разбира всички капиталови разходи за проекта да бъдат възстановени до 15-ата година от началото на търговската експлоатация на газопровода.

Георги Динев -плясканеКолаж : Георги Динев

 

Второ, по отношение на базовия период за достигане необходимото ниво на вътрешната норма на възвръщаемост на собствените средства страните са съгласували, че базовият период ще бъде 25 години. Базовият период започва да тече от издаването на разрешение за експлоатация на газопровода.

 

Трето, вътрешната норма на възвръщаемост, заложена в протокола е 8% (номинален) от собствените средства на страните, вложени в проекта.

 

При спазване на изискванията относно проектното финансиране и при невъзможност за стопроцентовото му осигуряване, ОАО „Газпром“ ще осигури средствата за покриване до 30% съгласно Акционерното споразумение от 2010 г. на собственото участие на „БЕХ“ ЕАД, без това да изменя равното дялово участие на „БЕХ“ ЕАД като акционер, при което отпуснатите средства за покриване на самоучастието на „БЕХ“ ЕАД ще се връщат чрез дивидентите от дейността н „Южен поток България“ АД. В Протокола е записано, че конкретните условия относно финансирането ще бъдат уредени с допълнение към Акционерното споразумение, където подробно ще се регламентират и уредят механизмът за покриване на самоучастието на „БЕХ” ЕАД и дивидентната политика на компанията.

Договорката относно финансирането на проекта е особено важна за българската страна, тъй като по този начин на българската страна няма да се налага на етапа на подготовката и изграждането на газопровода да изразходва и рискува значителни по размери инвестиционни средства. На практика, при тази договорка тежестта и риска относно осигуряване на цялостното финансиране на проекта за изграждане на газопровода остава за ОАО „Газпром” като съдружник. „БЕХ” ЕАД ще покрие самоучастието си от дивидентите от дейността на „Южен поток България” АД, след като тя започне търговската експлоатация на газопровода.“