Трябва да се допълни общинската наредба за опазване на обществения ред в Община Бургас

Лятото е сезон, в който почти всички климатици работят и отделят вода-кондез от работата им. Правилно отводнените климатици не причиняват проблеми, но тези които не са отводнени правилно капят върху прозорците и климатиците на живеещите под подобни неотводнени климатици в етажната собственост и причиняват проблеми ...

За подобен проблем няма и дума в Наредбата за опазване на обществения ред в Община Бургас за разлика от тази на Община Варна ...

Цитирам наредбата на Община Варна :

"Чл. 15. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради, блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и/или фирмите извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации, са длъжни:
(2) Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за движение на граждани.
Глоба в размер: от 50 до 500 лв.

Чл. 67. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета на община Варна и на служителите на Областна дирекция “Полиция” - Варна.
(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на община Варна и с актове на служители на ОД “Полиция”.
(3) Въз основа на съставените актове Кметът на община Варна или упълномощен от него заместник - кмет издава наказателните постановления.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
Чл. 68. За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните лица се налага наказание: глоба.
Чл. 69. (1) На виновните лица могат да се връчват предписания с определяне срок за отстраняването на допуснатите нарушения.
(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителя се съставя АУАН в съответствие с правилата на тази наредба.
Чл. 70. За маловажни случаи на административни нарушения на разпоредбите на Наредбата, установени при извършването им, овластените за това длъжностни лица могат да налагат на място глоба в размер от 5 до 50 лева, която събират по квитанция.
Чл. 71. Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН.

Време е служителите от Община Бургас и общинските съветници да решат този проблем, който може да ескалира и доведе до саморазправи и насилие ...