Съдът на ЕС направи на пух и прах Закона за ДДС

Кумулативното задължително запечатване на търговския обект и налагане на глоба, което предвижда българският Закон за ДДС за неиздаване на фискален бон, както и последващото обжалване на двете санкции в две отделни производства пред различни съдилища, са недопустими според правото на Европейския съюз (ЕС).

Това обяви в решение от днес Съдът на Европейския съюз, предават от Lex. 

Решението е по запитване на Административен съд – Благоевград и самият случай, заради който той се обръща към СЕС, е показателен – за неиздаване на фискален бон за продажба на кутия цигари за 5,20 лв. магазин е глобен и затворен за 14 дни.

 

СЕС напомня, че според Хартата на основните права в съюза „никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на територията на Съюза с окончателно съдебно решение в съответствие със закона“. Този основен принцип в правото забранява кумулирането както на процедури за търсене на отговорност, така и на санкции, които имат наказателноправен характер.

 

Затова основаната задача в случая е да се установи дали глобата и запечатването на обекта за срок до 30 дни, които предвижда ЗДДС за едно и също нарушение – неиздаване на касов бон, са „санкции, които имат наказателноправен характер“.

 

СЕС прави уговорката, че съдът в Благоевград ще трябва да направи окончателна преценка, но му дава прецизни и недвусмислени указания как да тълкува хартата.

 

Съдът сочи, че чл. 50 от ХОПЕС се прилага и за процедури за търсене на отговорност и санкции, за които, независимо от квалификацията им по националното право като административни, трябва да се счете, че са с наказателноправен характер, въз основа на другите два критерия - самото естество на нарушението и степента на тежест на санкцията, която може да бъде наложена.

 

За втория критерий - самото естество на нарушението, СЕС казва, че трябва да се провери дали разглежданата мярка преследва по-специално репресивна цел. И напомня, че мярка, която се свежда само до поправяне на вредата, причинена със съответното нарушение, няма наказателноправен характер.

 

Според Съдът на ЕС и запечатването на обекта, и имуществената санкция целят възпиране и наказване на нарушенията в областта на ДДС. И отхвърля тезата на българските власти, че обектът се запечатва с обезпечителна, а не репресивна цел.

 

Що се отнася до това дали ЗДДС гарантира, че тежестта на всички санкции съответства на тежестта на нарушението, според СЕС в случая с неиздадения касов бон за продажбата на една кутия цигари всяка от тях сама по себе си е с висока тежест, а те се и кумулират

https://frognews.bg/novini/sadat-napravi-puh-prah-zakona-dds.html