Най-големият проект за околна среда в Националния план за възстановяване и устойчивост за 132 милиона лева ще бъде отказан от изпълнение от страна на МОСВ.

Тома Белев

Около половината територия на България се очаква да бъде засегната от сериозни засушавания в следващите години, посочи доклад на ООН през 2021г. Българските изследователи на сушата прогнозираха тежки процеси на опустиняване в Добруджа, Дунавската равнина и южните части на долините на Струма и Марица. В същото време измененията на климата водят до "сбиване" на валежите в кратки периоди и тежки наводнения.
За да можем да предприемаме адекватни превантивни мерки срещу тези промени е нужна пълна и навременна информация за водите в България.
Точно затова съм неприятно изненадан, че и най-големият проект за околна среда в Националния план за възстановяване и устойчивост за 132 милиона лева ще бъде отказан от изпълнение от страна на МОСВ.
Той е за изработване и внедряване на интегрирана система за управление на количеството на водите. Предвижда автоматизирана система за измерване в реално време на наличният воден ресурс във водните обекти, количеството на валежите, количества води ползвани от всички потребители и изпусканите водни количества в реките
На всички водовземни съоръжения и на мястото след тях трябваше да се монтират измервателни устройства за отчитане на отнетите води и на минимално допустимия отток, вкл. и устройства за видеонаблюдение, запис и предаване на информация от наблюдението в реално време. В системата щяха да постъпват данни от съоръжения във ВиК сектора, съоръжения за напояване, съоръжения за производство на електроенергия и други съоръжения за водовземане от повърхностни и подземни води.
Това би дало ясна представа кой потребител какво ползва или зауства и дали се спазват екологичните задължения. Изграждането на системата би съкратило времето за реакция при бедствия и подобрило контрола върху ползването на водните ресурси. Всеки гражданин беше предвидено да има достъп до тази информация.
Явно има желаещи това да не се случи и някои потребители да ползват повече от колкото плащат и да продължи системата за пресъхване на реките след водовземания и ВЕЦ. А също и да нямаме информация която да ни позволи да планираме ефективни мерки срещу сушата и наводненията.
Винаги съм твърдял, че кражбата на държавни ресурси, независимо дали става дума за дървесина, води или подземни богатства, не може да съществува без подкрепа от властите.
Не ме питайте какво може да се направи - не знам. Използвайте всичките си канали за да изкажете позицията си пред политическите сили които подкрепяте. Дали ще го има този проект е политически въпрос и зависи от избраните в НС и МС.
Вчера писах за отказът на МОСВ от друг голям проект по ПВУ - 70 милиона за възстановителни мерки за горите, реките и влажните зони. За мен е напълно неразбираема политиката на МОСВ да се откаже от двеста милиона лева за околна среда от общо 230 милиона в плана за възстановяване, одобрени от еврокомисията миналата година.