Въпроси към новото правителство за дюните - през казуса "Смокиня"

Вера Стаева

Работата ни по казуси с ново строителство и липса на картиране на дюни край плажовете "Каваци" и "Смокиня" показват, че РИОСВ Бургас разрешава застрояване в защитена територия, където е забранено всякакво строителство. След кореспонденция с няколко институции по конкретни сигнали имаме и конкретни въпроси към отговорните министри - от миналите и от настоящото правителство. Но за да стигнем до въпросите (в края на статията), да видим и фактологията, която кореспонденцията ни показа:

На 5 юни по сигнал на граждани поискахме от Министерството на туризма да извърши проверка за строителство върху дюни в морски плаж „Смокини-юг”. https://www.zelenizakoni.com/novini/stroezh-vrhu-dyuna-v-plazh-smokinya-yug

 

  • След извършена, проверка получихме отговори от Община Приморско и РИОСВ Бургас, в които е посочено, че: Строителството на 4 броя заведения за обслужване, тоалетна, съблекална и душове е разрешено чрез 3 броя разрешения за поставяне, издадени от Община Созопол в периода 16.03 – 13.04.2023 г. Тези разрешения са издадени на основата на Схема за разполагане на поставяеми обекти в морски плаж „Смокини-юг”, одобрена от министъра на туризма на 24.01.2023 г.
  • Схемата е съгласувана от РИОСВ Бургас на 20.02.2023 г. по реда на Закона за защитените територии.
  • Строителството на обектите попада в границите на Природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците”  и Защитена зона от Натура 2000 „Бакърлъка”.
  • Строителството е извършено от търговското дружество „Орко бийч”, получило концесия върху плажа „Смокини-юг” през 2015 г.

 

От Зелени закони извършихме проверка в публични бази от данни, на основание на всичко посочено от Община Созопол и РИОСВ Бургас и установихме следното:

  • Природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците” е обявена през 1984 г. на площ от 24 хектара и в нея е забранено всякакво строителство. https://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=468
  • За природната забележителност в регистъра на защитените територии липсва цифрова граница, като е посочено „Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.”
  • През 2002 г. чл. 54 от Закона за защитените територии е изменен и в задълженията на МОСВ е „Министерството на околната среда и водите създава специализирани карта, регистър и информационна система на защитените територии”. Същият член на закона изисква приемането на специализирана наредба от министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Граници на природната забележителност са нанесени в Общия устройствен план на Община Приморско, съгласуван от МОСВ с екологична оценка през 2014 г. и одобрен от МРРБ през 2016 г. https://www.mrrb.bg/bg/obst-ustrojstven-plan-na-obstina-sozopol/

ПЗ дюни каваците ОУП

Границите на природната забележителност в ОУП на Созопол не отговарят на границите в картата на природната забележителност в нейното досие в МОСВ, с което Зелени закони разполага.

https://www.zelenizakoni.com/novini/vprosi-km-novoto-pravitelstvo-za-dyu...